תקנון ותנאי שימוש בתוכנית השותפים

נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

  1. 1. הצטרפות לתוכנית הפרסום השיתופית
   1. ההצטרפות לתוכנית הפרסום השיתופית מותנת ברישום כל הפרטים הנדרשים כפי שמופיעים בטופס הבקשה באתר.
   2. על מגיש הבקשה להיות עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה שהתאגדה בישראל / שותפות שנרשמה בישראל / אזרח ישראלי בגיר (להלן “אדם פרטי”).
   3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות לתוכנית מכל סיבה שהיא.
  1. 2. אי קיום יחסי עבודה
   1. באישור תנאי השימוש ותקנון התוכנית, המשתתף בתוכנית מאשר כי הינו נותן שירותי פרסום וקידום לאתר Shula-Babies.com וכי לא מתקיימים בין המשתתף ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עבודה.
  1. 3. התחייבויות המשתתף
   1. ההצטרפות לתוכנית הינה אישית ולא ניתנת להעברה או להמחאה.
   2. המשתתף מתחייב שלא להעביר את סיסמתו לאזור האישי לגורמים אחרים.
   3. הכניסה לאזור האישי נועדה לסייע למשתתף לקיים את פעילות הפרסום והקידום ומציגה את מגוון המוצרים הנכללים במסגרת התוכנית.
   4. המשתתף ימנע משימוש לרעה במידע המוצג במערכת לרבות אגירה שיטתית של המידע במערכת, מכירת או השכרת הגישה למערכת.
   5. המשתתף מתחייב שלא להציג עצמו כסוכן, מתווך או נציג של החברה.
   6. חל איסור שימוש בספאם הן במייל והן בערוצים אחרים.
   7. המשתתף מתחייב לבצע את הפעילות בהתאם לכל החוקים, הוראות ותקנות הרלוונטיים.
   8. במסגרת ההצטרפות המשתתף מתחייב שכל פעילות הפרסום תבוצע בהתאם להוראות החוק ובהוראות הדין בישראל.
   9. חל איסור על העברת טרפיק מאתרי סקס נשק אלכוהול.
   10. המשתתף מתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים אל מול רוח התוכנית (לדוגמא – מתן שירותים דומים למתחרים של החברה).
   11. המשתתף מתחייב שלא לשתול באופן זדוני כזה או אחר את הקוקיז בצורה שאינה גלויה ללקוח לרבות שימוש בcookie stuffing או כל קוד כזה או אחר שיגרום לאנשים להיות מחוברים שלא באופן ישיר.
   12. המשתתף מתחייב לא לבצע כל רכישה עצמית דרך קישורי התוכנית, חל איסור על רכישות עצמיות.
   13. חל איסור מוחלט לשתף \ להעביר מידע אודות תוכנית השותפים ללא אישור מראש ובכתב מהנהלה. הפרה של סעיף זה תגרום לחסימת המשתמש בשימוש בתוכנית.
   14. כל מקרה שבו הלקוח מכל סיבה שהיא לא ביצע את ההזמנה מקישור מתוגמל, לא תהיה זכאית לתגמול ללא יוצא מן הכלל.
   15. פניה ללקוח בבקשה לבטל את הזמנתו על מנת שיבצעה שוב דרך קישור מקודד, מהווה חתירה תחת מהות התכנית ועלולה להוביל להשעיה מהתכנית לצמיתות כולל חילוט הכספים הצבורים במערכת.
   16. פניה ללקוח בבקשה לבטל את הזמנתו על מנת שירכוש במקום אחר שבו יש לשותף הסכמי תגמול גבוהים יותר או מכל סיבה אחרת, מהווה פגיעה במהות התכנית ועלולה להוביל להשעיה מהתכנית לצמיתות כולל חילוט הכספים הצבורים במערכת
  1. 4. מאפייני תפעול תוכנית הפרסום השיתופית
   1. הקידום מתבצע על ידי הפצה של קישור ייעודי וייחודי למשתתף ספציפי המטמיע קוקיס אצל הקונה הפוטנציאלי למשך 7 ימים, ובכך, באם הלקוח יבצע הזמנה היא תשוייך למשתתף הספציפי.
   2. באזור האישי ישנה אינדיקציה לגבי קישורים הנכנסים למערכת אם הם מתוגמלים ולא מתוגמלים בזמן אמת.
   3. המשתתף לא יבוא בטענה אם כתוצאה משימוש בקוד חל שיבוש ו/או תקלה.
   4. המשתתף שבוחר להטמיע את הקוד מאשר שהינו בעל ידע מתאים לביצוע ההטמעה של הקוד ומאשר כי הינו האחראי הבלעדי לכל נזק או שיבוש שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון בקוד על ידו או על ידי מי מטעמו.
  1. 5. הפסקת פעילות
   1. למשתתף תהיה הזכות לצאת מתוכנית הפרסום השיתופית בכל עת. יש להודיע במייל לכתובת [email protected].
   2. החברה רשאית להפסיק את פעילות התוכנית בכל זמן וללא הודעה מראש. החברה מתחייבת שכל היתרות שנצברו לזכות המשתתף והינם ניתנות למשיכה בהתאם לתנאי התוכנית ולתקנון ישולמו במלואם למשתתפים.
   3. החברה שומרת לעצמה הזכות לחסום באופן מיידי חשבון משתתף וזאת לרבות, אך לא רק, במידה ויעלה חשש לפעילות שאינה כשרה או שאינה עולה בקנה אחד עם מהות התוכנית לרבות אך לא רק במקרים של הפצת המדיה באתרים בעלי תוכן פוגעני, פורנוגרפיה או שעלולים להוביל לפעילות פלילית, או במקרים של אי עמידה בהתחייבויות המשתתף וכן במקרים בהם יש חשש לשימוש לרעה במערכת תוכנית הפרסום השיתופית.
   4. יודגש כי משתתף שאינו עמד בהתחייבויות המשתתף המצויינות לעיל לחברה תהיה הזכות לחלט את היתרה העומדת לזכותו בעת היוודע אי העמידה בהתחייבויות המשתתף.
  1. 6. תגמול ומימוש
   1. התגמול המצוין במערכת הפרסום השיתופית עבור המוצרים הינו התגמול בשקלים, כולל מע”מ ככל שנדרש על פי חוק.
   2. המשתתף מסכים כי המידע התקף והקובע הינו המידע המופיע במחשבי החברה ו/או מסמכיה וכן מאשר כי הינו מודע שיתכן והמידע אשר יוצג לו באיזור האישי לא ישקף במלואו את המידע המופיע במחשבי החברה וזאת בשל טעויות תוכנה אפשריות.
   3. הזכאות לתגמול תתקיים בגין מכירה בפועל שנוצרה באתר החברה בלבד ובסיום השארת פרטי אמצעי תשלום בדף הסליקה של האתר.
   4. הזכאות לתגמול תתקיים בגין מכירה בפועל שנוצרה (ביצוע תשלום, הפקת חשבונית ללקוח) מהפנייה של לקוח על ידי המשתתף למוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית.
   5. הזכאות מותנית בכך שלא בוצע ביטול עסקה על ידי הלקוח במהלך 14 ימי עסקים עוקבים למועד החיוב.
   6. כל משתתף יקבל את הסכום שנצבר לזכותו בהעברה בנקאית כל חודש.
   7. לקוח שהזמין ונכנס ל-2 קישורים של שני משתתפים שונים, ההזמנה תזקף אך ורק מהקישור האחרון שדרכו בוצעה ההזמנה על ידי הלקוח. קרי, הפעולה האחרונה שהלקוח ביצע לפני שסיים את ההזמנה.
  1. 7. תהליך המימוש
  1. 7.1. הוראות כלליות
   1. סכום המשיכה המינימלי הינו 1 ₪.
  1. 7.2. משתתף אשר הינו חברה/עוסק –
   1. המשתתף יפיק חשבונית בהתאם להוראות המערכת.
   2. חשבונית המקור תשלח בדואר רשום לכתובת שתצוין במערכת או במקרים של חשבונית אלקטרונית לכתובת המייל: [email protected].
  1. 8. שיפוי
   1. המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה והפסד ישיר או עקיף ובכלל זה גם הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין בכל מקרה בו תועלה דרישה, תביעה על ידי צד שלישי שנבעו מהפרה שבוצעה על ידי המשתתף של תנאי השימוש והתקנון של תוכנית הפרסום השיתופית.
 1. 9. הוראות כלליות
  1. למשתתף לא תהיה טענה ו/או דרישה לחברה לגבי תפעול תוכנית הפרסום השיתופית לרבות טענות לגבי טיב המוצרים, היקף המוצרים המוצגים בתוכנית הפרסום השיתופית, כמויות המלאי למוצרים, גובה התגמול הניתן, זמינות ותדירות המוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית, סוגי המבצעים המוצעים, נהלי המכירה של החברה וכיו”ב.
  2. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש והתקנון של תוכנית הפרסום השיתופית. במערכת ההודעות ובמייל שניתן ע”י המשתתף בעת הרישום.
  3. מוסכם על המשתתף כי התמורה המצוינת, הינה התמורה היחידה והמוחלטת וכי תמורה זו שימשה בסיס להסכמת המשתתף ופעילותו במסגרת תוכנית הפרסום השיתופית. כמו כן, ככל שייקבע אחרת בכל ערכאה משפטית, מתחייב המשתתף לשפות את החברה במלוא נזקיה.
  4. מוסכם בזה על המשתתף והחברה כי אך ורק לבית המשפט המוסמך בחיפה תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו ולא לאף בית משפט אחר.